П.Энхболдын нэрэмжит математикийн улсын XIV уралдааны комиссын тайлан
: 2016.12.09 | : 69

П.Энхболдын нэрэмжит математикийн улсын XIV уралдааны

 комиссын тайлан

П.Энхболдын нэрэмжит математикийн улсын XIV уралдааны бодлого зохиох, засах, хамгаалуулах үйл ажиллагааг их дээд сургуулийн багш, оюутнаас бүрдсэн 20 хүний бүрэлдэхүүнтэй ММОХ-ны комисс хариуцан ажиллаж гүйцэтгэлээ. Энэ ажлыг хариуцан гүйцэтгэсэн комиссын гишүүддээ нийт оролцогчдынхоо нэрийн ѳмнѳѳс баярлаж талархаж байгаагаа илэрхийлье. Бидний ажилд туслан хамтран ажилласан 32-р сургуулийн багш, ажилчдад талархал илэрхийлж цаашдын ажилд нь амжилт хүсье.

Тус олимпиадыг санаачлагчидтай XIV уралдааныг зохион байгуулах тухай асуудлыг 2016 оны 9 дүгээр сард хэлэлцэж эхэлсэн. Эхний уулзалтаар урьдчилсан тов, ямар  ангиллаар явуулах талаар зѳвшилцсѳн. 2 дахь уулзалтаар хугацааг тогтоож удирдамж болон зар тараах асуудлыг хэлэлцэж ярилцсан. 11 дүгээр сарын 3-ний уулзалтаар ММОХ-ны тѳлѳѳлѳл 32 дугаар сургуулиас ирүүлсэн санхүүгийн тѳсѳвтэй танилцсан бѳгѳѳд комиссын үйл ажиллагаанд зарцуулах тѳсвийг нэмэгдүүлэх саналыг “Энхболд” сангийн тѳлѳѳлѳлд тавьсан. Сангийн зүгээс хүсэлтийг хүлээн авч XIV уралдааны комиссын үйл ажиллагааг 2.5 сая тѳгрѳгѳѳр санхүүжүүлэхээр (“Гялс” ХХК­-аас),  ММОХ зѳвхѳн бодлого зохиох, засах, хамгаалуулах үйл ажиллагааг хариуцан ажиллахаар тогтсон. Сурагчдаас авсан мандатны  хураамжаас ММОХ аваагүй болно.

XIV уралдааны комиссын эхний уулзалт 11 дүгээр сарын 18-нд болж aнгилал тус бүрийг хариуцаж ажиллах даамaлыг томилж, ангилал тус бүрд дэвшигдэх бодлогын тоог хэлэлцэж шийдвэрлэв. 11 сарын 25-ны дараагийн уулзалтаар бодлого бодох хугацааг aнгилал тус бүрээр тогтоож, бодлого зохиох ажлын явц, бодлого засах багш оюутнуудыг урьж ажиллуулах болон санхүүжилтийг хэрхэн хувиарлах талаар ярилцсан. 12 дугаар сарын 2, 3-ны ѳдрүүдэд комиссын ахлагч даамал тус бүртэй дэвшүүлэх бодлогуудыг ярилцаж тогтсон болно.

Жич: Бүх уулзалт МУИС-ийн хичээлийн 1-р байранд зохион байгуулагдсан.

Анхаарах асуудал:

1. Хотын болон улсын математикийн олимпиадад нэгээс олон ангилалд бодолт хийхийг сурагчдын эрүүл мэнд, сэтгэл зүй  болон зохион байгуулалтын асуудалтай холбоотойгоор зогсоосон. Иймд энэ уралдааны хувьд ч цаашид сурагч нэг ѳдѳрт нэгээс олон ангилалд оролцохыг хориглох нь зүйтэй гэж үзэж байна.

 2. Энэ удаагийн уралдаанд тѳлѳвлѳж байснаас хэт олон оролцогч оролцсон нь засах, шифр задлан оноог шивэх, бодлого хамгаалах зэрэг ажилд нэлээд хүндрэл учруулсан. Иймд зохион байгуулалтын болон хүн хүчний асуудал дээр цаашид анхаарах шаардлага гарч байна.

3. ММОХ тамгаа дарсан бичиг баримт, ажилд хариуцлага хүлээх бѳгѳѳд бусад зүйлд хариуцлага хүлээхгүй гэдгээ албан ёсоор мэдэгдэж байна. ММОХ-ны тамгыг авч ашиглах зохисгүй оролдлого гаргаж байгаа хувь хүмүүс, байгууллага энэ хандлагаа зогсоох хэрэгтэй.

Санхүүжилтийн зарцуулалт: Даамлын урaмшуулал (600) + Бодлого (750) +Засалт (1,150) = 2,5 сая.тѳг (Холбогдох мэдээллийг Хүснэгт I-­ээс харна уу.)

Ангилал хариуцаж байгаа даамлууд тухайн ангилалд дэвшигдэх бодлогыг эцсийн байдлаар бүрдүүлж сонгох, засах багийг бүрдүүлэх, засалтын эцсийн үр дүн, маргаантай асуудлыг комиссын хуралд танилцуулж шийдвэрлүүлэх зэрэг хариуцлагатай ажлуудыг гүйцэтгэдэг тул даамал тус бүрийг 50 мян. тѳг-р урамшуулсан болно.

Хүснэгт I

 

Ангилал

Даамал

Зассан материалын тоо

4 бодлого засах нийт үнэлгээ /мян. тѳг/

4 бодлогo нийт үнэлгээ     /мян. тѳг/

1

2 анги

T. Батчимэг

548

120

40

2

3 анги

Ж. Батболд

487

120

40

3

4 анги

T. Батчимэг

418

120

44

4

5 анги

Ж. Батболд

621

130

48

5

6 анги

Э. Азжаргал

263

100

52

6

7 анги

Н. Аргилсан

185

80

56

7

8 анги

А. Ганбат

158

80

60

8

9 анги

Б. Сандагдорж

70

80

70

9

10 анги

Б. Хоролдагва

68

80

80

10

Ахлах анги

Б. Баяржаргал

121

100

100

11

Багын багш

Т. Базар

46

60

60

12

Чѳлѳѳт

Ү. Отгонбаяр

42

80

100

 

Нийт

 

 3,027

1,150

750

 

Тайлбар: Зассан материалын тоо анги дэвшиж орсон сурагчдын тооноос хамаарч байгаа болно.

Бодлого хамгаалалтаас эхний ѳдѳр 135,000 мян тѳгрѳг хуримтлагдсан бѳгѳѳд үүнийг олон материал зассан ангиллуудад нэмж хуваарилсан болно. 

Хоёр дахь ѳдрийн бодлого хамгаалалтаас хуримтлагдсан мѳнгийг 32-р сургуулийн захирал тайлагнана.

 

Тайлан бэлтгэсэн Г. Баярмагнай (ММОХ-ны дарга)