Улсын олимпиадад оролцох болон бодлого дэвшүүлэх тухай
: 2017.01.04 | : 122

MMOХ-ны шийдвэр

1. Улсын олимпиадад оролцох

2016-2017 оны хичээлийн жилд мөн улсын олимпиад буюу ММО-ын эцсийн даваанд зѳвхѳн албан ёсны эрхтэй оролцогч оролцоно (өнгөрсөн хичээлийн жилээс эхлэн ийм журамтай болсон). Ѳѳрѳѳр хэлбэл хувиараа оролцох боломжгүй. Албан ёсны эрхийг аймаг, хотын болон бүсийн олимпиадуудаас шалгарч авна.

2. Олимпиадад бодлого дэвшүүлэх

Хот, улс, олон улсын олимпиадад бодлого дэвшүүлэхийг нийт математикчид болон математик сонирхогчдоос хүсч байна.

  • Хотын олимпиадад дэвшүүлэх бодлогыг 2017 оны 2 сарын 24, 
  • Улсын олимпиадад дэвшүүлэх бодлогыг 2017 оны 3 сарын 31,
  • Олон улсын олимпиадад дэвшүүлэх бодлогыг 2017 оны 1 сарын 27

хүртэлх хугацаанд otogo@me.com хаягаар хүлээн авна. Бодлогыг бодолтын хамт хавсаргасан тех-ийн дагуу бичиж ѳгнѳ үү.

 

Баярлалаа.

 

%!TEX TS-program = xelatex
%!TEX encoding = UTF-8 Unicode
documentclass[12pt]{article}
usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
usepackage{amsthm}
usepackage{graphicx,graphics} 
usepackage{color}    
usepackage{lipsum} 
usepackage{mathtools}
usepackage{fourier}
usepackage{fontspec,xltxtra,xunicode}
defaultfontfeatures{Mapping=tex-text}
setromanfont[Mapping=tex-text]{Marion}
setsansfont[Scale=MatchLowercase,Mapping=tex-text]{Arial}%{}
setmonofont[Scale=MatchLowercase]{Andale Mono}
usepackage[a4paper]{geometry}
hispagestyle{empty}
usepackage{exsheets}
SetupExSheets[solution]{print}
DeclareQuestionClass{author}{authors}
DeclareQuestionClass{olimpiad}{olimpiads}
SetupExSheets[question]{headings = runin, name=Бодлого, pre-body-hook= ormalfont { (Зохиогч: GetQuestionClass{author}; Олимпиад: GetQuestionClass{olimpiad}; Анги: GetQuestionClass{class}; Төрөл: GetQuestionClass{topic}) }}
SetupExSheets[solution]{headings= runin, name=Бодолт}
egin{document}
%
%
%Эндээс дээшээ өөрчлөхгүй байхыг хүсье
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%Жишээ

egin{question}[author={А. Бат (МУИС)}, olimpiad={Хот}, class={8, 9}, topic={Тооны Онол}] 

$x^{2} + 1 = 4y$ тэгшитгэл бүхэл шийдгүйг харуул. 
end{question}

egin{solution}
Тэгшитгэл $(x, y)$ гэсэн бүхэл шийдтэй гэе. Хэрэв $x$ нь тэгш бол ямар нэг бүхэл $z$ тооны хувьд $x = 2z$ гэж бичигдэнэ, гэтэл энэ үед $1 = 4(y - z^{2})$ болох тул боломжгүй. Хэрэв $x$ нь сондгой бол ямар нэг бүхэл $z$ тооны хувьд $x = 2z + 1$ гэж бичигдэнэ, гэтэл энэ үед $1 = 2(y - z - z^{2})$ болох тул мөн боломжгүй. Иймд дээрх тэгшитгэл шийдгүй.  
end{solution}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
%Эндээс доошоо өөрчлөхгүй байхыг хүсье
%
%
end{document}