Олон Улсын болон Монголын Математикийн Олимпиадад бодлого дэвшүүлэх
: 2018.01.23 | : 0

2018 оны 1 сарын 23

2017­-2018 оны хичээлийн жилд явагдах “аймаг/хот”, “улс”, “олон улс”-ын математикийн олимпиадад дэвшүүлэх бодлогыг monmathprob@gmail.com  хаягаар хүлээж авна.

Хугацаа:

  1. Аймаг/хотын олимпиадад дэвшүүлэх бодлогыг бодолтын хамт 2018 оны 3 сарын 1-нийг хүртэлх хугацаанд
  2. Улсын математикийн олимпиадад дэвшүүлэх бодлогыг бодолтын хамт 2018 оны 4 сарын 21-нийг хүртэлх хугацаанд
  3. Олон улсын математикийн 54-р олимпиадад дэвшүүлэх бодлого, бодолт орчуулгыг 2018 оны 3 сарын 8-н хүртэлх хугацаанд тус тус хүлээж авна.

Дэвшүүлэх бодлогод тавигдах ерѳнхий болон тусгай шаардлагыг хангасан бодлогыг математикийн олимпиадад бодлого дэвшүүлэхийг хүссэн хүн бүрээс хүлээн авч ММОХ-ны мэргэжилтэн анализ хийнэ. Бодлого дэвшүүлж буй хувь хүн бодлогын нууцлалыг чанд сахихыг онцлон анхааруулж байна.  Энэ нь хувь хүний ёс суртaхуун, нэр хүнд, нийтийн итгэлцэл бэхжих үйлсэд нѳлѳѳтѳй тѳдийгүй олон улсын математикчид, математик сонирхогчдын дунд Монгол улсын нэр хүнд, үнэлэмжтэй шууд хамааралтай асуудал юм.

 

Ерѳнхий шаардлага:

  1. Дэвшүүлж буй бодлого шинэ байх (ямар нэгэн ном, олимпиадад ороогүй байх),
  2. Дэвшүүлэх бодлого ойлгомжтой бѳгѳѳд цэгцтэй томьёололтой байх,
  3. Дэвшүүлэх ангилал, зохиогчийн нэр, емайл, утас тодорхой байх,

Тусгай шаардлага:

  1. Олон улсын олимпиадад дэвшүүлэх бодлого, бодолтын англи орчуулга ойлгомжтой бѳгѳѳд цэгцтэй байх,
  2. Геометрийн бодлого зурагтай байх,

Дэвшүүлж буй бодлогыг бодолтын хамт хавсаргасан тех файлийн дагуу бичиж ирүүлнэ үү.

 

ММОХ-ны дарга Г. Баярмагнай

 

%!TEX TS-program = xelatex
%!TEX encoding = UTF-8 Unicode
 documentclass[12pt]{article}
 usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
 usepackage{amsthm}
usepackage{graphicx,graphics} 
usepackage{color}    
usepackage{lipsum} 
usepackage{mathtools}
usepackage{fourier}
usepackage{fontspec,xltxtra,xunicode}
defaultfontfeatures{Mapping=tex-text}
setromanfont[Mapping=tex-text]{Marion}
setsansfont[Scale=MatchLowercase,Mapping=tex-text]{Arial}%{}
setmonofont[Scale=MatchLowercase]{Andale Mono}
usepackage[a4paper]{geometry}
hispagestyle{empty}
usepackage{exsheets}
SetupExSheets[solution]{print}
DeclareQuestionClass{author}{authors}
DeclareQuestionClass{olimpiad}{olimpiads}
SetupExSheets[question]{headings = runin, name=Бодлого, pre-body-hook= ormalfont { (Зохиогч: GetQuestionClass{author}; Олимпиад: GetQuestionClass{olimpiad}; Анги: GetQuestionClass{class}; Төрөл: GetQuestionClass{topic}) }}
SetupExSheets[solution]{headings= runin, name=Бодолт}

       /begin{document}
%
%
%Эндээс дээшээ өөрчлөхгүй байхыг хүсье
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Жишээ
egin{question}[author={А. Бат (МУИС)}, olimpiad={Хот}, class={8, 9}, topic={Тооны Онол}] 
$x^{2} + 1 = 4y$ тэгшитгэл бүхэл шийдгүйг харуул. 
end{question}

egin{solution}
Тэгшитгэл $(x, y)$ гэсэн бүхэл шийдтэй гэе. Хэрэв $x$ нь тэгш бол ямар нэг бүхэл $z$ тооны хувьд $x = 2z$ гэж бичигдэнэ, гэтэл энэ үед $1 = 4(y - z^{2})$ болох тул боломжгүй. Хэрэв $x$ нь сондгой бол ямар нэг бүхэл $z$ тооны хувьд $x = 2z + 1$ гэж бичигдэнэ, гэтэл энэ үед $1 = 2(y - z - z^{2})$ болох тул мөн боломжгүй. Иймд дээрх тэгшитгэл шийдгүй.  
end{solution}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
%Эндээс доошоо өөрчлөхгүй байхыг хүсье
%
%
end{document}