Бүртгүүлэх Нэвтрэх

"Баян-Өлгий аймаг" дүн

Овог, нэр Аймаг, дүүрэг Сургууль Анги Оноо Байр
1 Берикбол, Ахтилек Баян-Өлгий аймаг Эмпати 9-р анги 8.0 1
2 Тилеген, Хуралай Баян-Өлгий аймаг Empathy 9-р анги 4.0 2
3 Уатхан, Ермек Баян-Өлгий аймаг Дарын 10-р анги 3.0 3
4 Erjan, Laura Баян-Өлгий аймаг Дарын 10-р анги 3.0 3
5 Jolaman, Aminye Баян-Өлгий аймаг Эмпати 9-р анги 3.0 3
6 Хурметхан, Аллабек Баян-Өлгий аймаг Бастама 10-р анги 2.0 6
7 Baqyt, Alirakhman Баян-Өлгий аймаг Daryn 10-р анги 2.0 6
8 Айман, Бекболат Баян-Өлгий аймаг Эмпати 8-р анги 1.0 8
9 Тайран, Айымжан Баян-Өлгий аймаг Баян Өлгий Эмпати 8-р анги 0.0 9