Бүртгүүлэх Нэвтрэх

Мэдээ

Эхний өдрийн дүн 16:00 цагт гарна.

Дүн түр саатаж байна. 17:00 цагт гарна.

Эхний өдрийн урьдчилсан дүн гарсан. Дүнг олимпиадын дүн хуудсанд байршуулсан. Дунд ахлах, ангийн сурагчид жагсалт харж болно. Бага ангийн сурагчид зөвхөн өөрсдийн дүнг харж болно.

Хоёр дахь өдрийн дүн 18:00 цагт гарна. Дүнг сурагч бүр өөрсдийн илгээсэн хариултаа харж болохоор гаргана.

Дүнтэй холбоотой гомдлыг үргэлжлүүлэн baysa.edu@gmail.com хаягаар хүлээн авч байна. Шийдвэрлэж дууссаны дараа эцсийн дүнг зарлана.

Нийтэлсэн: 2021-10-31, Сүүлийн засвар: 2021-10-31