Бүртгүүлэх Нэвтрэх

IMO I шатны сорилгын тест

IMO I  шатны тестэд оролцох сурагчид өөрийн бүртгэлийг шалгаж туршилтын тест ажиллаарай. Туршилтын тест болон IMO I шатны тестэд оролцох бүх сурагчид Ахлах ангиллалыг сонгож оролцоно уу!

Нийтэлсэн: 2022-03-11, Сүүлийн засвар: 2022-03-11