Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-60, Бэлтгэл даваа, 10

$ABCD$ адил хажуут трапецийн $AC$, $BD$ диагоналууд перпендикуляр байв. Хэрэв $AC=26$ байсан бол трапецийн талбайг ол.

Бодсон: 776

1.0 оноо: 129

0.0 оноо: 647