Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-60, Бэлтгэл даваа, 4

УЛААНБААТАР гэдэг үгэнд орсон үсгүүдийг бүх боломжит хувилбараар сэлгэхэд үүсэх 11 үсэгтэй үгүүдийг цагаан толгойн дарааллаар жагсааж бичив. Аль ч хоёр А үсэг зэрэгцэж ороогүй хамгийн эхний үгийн дугаарыг ол.

Бодсон: 389

0.0 оноо: 389