Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-60, Бэлтгэл даваа, 10

$ABCD$ квадратын дотор орших $P$ цэгээс $A$, $B$, $C$ орой хүртлэх зай харгалзан $5$, $2\sqrt2$, $3$ бол квадратын талбайг ол.

Бодсон: 389

1.0 оноо: 2

0.0 оноо: 387