Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-60, Бэлтгэл даваа, 11

$O$ цэгт дотоод байдлаар шүргэлцдэг хоёр тойргийн их радиустай тойрог нь $l$ шулуунтай $A$, $B$ цэгүүдэд огтлолцоно. Мөн $l$ шулуун бага радиустай тойрогтой $C$, $D$ цэгүүдэд огтлолцох ба $C$ цэг $A$ болон $D$ цэгүүдийн хооронд байрлаж байв. Хэрэв $AC=4$, $CD=6$, $DB=8$ урттай байсан бол $ \left(10\cdot\dfrac{OC}{OD}\right)^2$-ын утгыг ол.

Бодсон: 389

1.0 оноо: 1

0.0 оноо: 388