Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-60, Бэлтгэл даваа, 12

Хурц өнцөгт $ABC$ гурвалжны $B$ оройгоос буусан өндрийн суурийг $D$, $C$ оройгоос буусан өндрийн суурийг $E$ гэе. $BD$, $EC$ хэрчмүүд $H$ цэгт огтлолцоно. $DE$ диаметртэй тойрог $AB$ талыг хоёр дахиа $F$ цэгт, $AC$ талыг хоёр дахиа $G$ цэгт огтолно. $FG$, $BD$ шулуунууд $K$ цэгт огтлолцоно. $BC=25$, $BD=20$, $BE=7$ байсан ба $DK$-г $DK=\dfrac{a}{b}$ ба ХИЕХ$(a,b)=1$ байхаар $a$, $b$ натурал тоонуудаар илэрхийлэв. $a+b$-ын утгыг ол.

Бодсон: 389

1.0 оноо: 2

0.0 оноо: 387