Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-60, I даваа, 2

$\frac{48}{\pi}(\arctg\frac43+\arctg2-\arctg3)$ илэрхийллийн утгыг ол.

Бодсон: 2502

1.0 оноо: 596

0.0 оноо: 1906