Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-60, I даваа, 4

Хэрэв эргүүлэлт болон тэгш хэмээр давхцах будалтыг ижил гэж үзвэл квадратын оройнуудыг 4 өнгөөр хэдэн янзаар будаж болох вэ?

Бодсон: 2502

1.0 оноо: 21

0.0 оноо: 2481