Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-60, I даваа, 5

$1,2,3,\ldots,4n$ тоонуудыг тус бүр $4$ тоо бүхий $n$ хэсэгт хуваасан бөгөөд хэсэг бүрийн аль нэг тоо нь бусад гурван тооныхоо арифметик дундажтай тэнцүү байв. Ийм чанартай, $2023$-аас ихгүй хамгийн их натурал тоо $n$-ийг ол.

Бодсон: 2502

1.0 оноо: 241

0.0 оноо: 2261