Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-60, I даваа, 8

$2023^{2023}-2023$ тооны анхны тоон каноник задаргаа $2^a3^bp_3^{\alpha_3}\ldots p_s^{\alpha_s}$ бол $a+b$ тоог ол.

Бодсон: 2502

1.0 оноо: 93

0.0 оноо: 2409