Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-60, I даваа, 9

$\{a_n\}$ дараалал $a_1=8$ ба $a_{n+1}=8^{a_{n}}$, $n\ge 1$ гэж тодорхойлогдов. $a_{2023}$ тоог $2023$-д хуваахад гарах үлдэгдэл хэдтэй тэнцүү вэ?

Бодсон: 2502

1.0 оноо: 4

0.0 оноо: 2498