Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-60, I даваа, 11

$ABC$ гурвалжны өндрүүдийн огтлолцлын цэгийг $H$ гэе. $H$ цэгийг дайрсан шулуун $AB$ талтай $D$ цэгт, $AC$ талтай $E$ цэгт огтлолцдог ба $BDEC$ дөрвөн өнцөгт тойрогт багтаж байв. Хэрэв $\angle DHB=2\angle CHE$ ба $\angle C=71^\circ$ байсан бол $\angle A$ өнцгийг ол.

Бодсон: 2502

1.0 оноо: 177

0.0 оноо: 2325