Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-60, I даваа, 12

$ABC$ гурвалжинд багтсан тойргийг шүргэх $BC$ шулуунтай параллел ($BC$-ээс ялгаатай) шулуун $AB$ талтай $K$ цэгт, $AC$ талтай $L$ цэгт огтлолцоно. Хэрэв $BC=12$, $KL=4$ бол $ABC$ гурвалжны периметрийг ол.

Бодсон: 2502

1.0 оноо: 409

0.0 оноо: 2093