Бүртгүүлэх Нэвтрэх

2022-2023 оны хичээлийн жилд улсын математикийн олимпиад зохион байгуулах журмын тайлбар

Удахгүй болох УМО-ын II давааг зохион байгуулахтай холбоотой журамд тайлбар өгч байна.

Олимпиадын хуваарь.

Олимпиад зохион байгуулах журмын төслийн талаар ММОХ-ын товхимолоос мөн үзэж болно.

Дүүргийн математикийн олимпиадын удирдамж. Дүүргийн математикийн олимпиадын хугацааг тодорхой шалтгааны улмаас 3-р сарын 11, 12 болгон өөрчилсөн болно. Иймд хугацаанаас бусад зүйлсийг өөрчлөгдөөгүйг анхаарна уу!

2022-2023 оны хичээлийн жилд улсын математикийн олимпиадыг зохион байгуулах журмыг зохих тайлбарын хамтаар та бүхэнд хүргэж байна. Нэмэлт тайлбарыг өнгөөр тодруулж бичлээ.

 1. Зорилго:

Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш, суралцагчдын сэтгэх, бодох чадварыг нэмэгдүүлэх, математик болон байгалийн ухааны чиглэлд авьяастай сурагчдыг илрүүлэх, хөгжүүлэх, дараагийн шатны олимпиадад оролцогчдыг шалгаруулах, олон улсын түвшинд өрсөлдөх бүтээлч Монгол иргэнийг бэлтгэхэд улсын математикийн олимпиадын зорилго чиглэнэ.

 1. Хамрах хүрээ:

Ерөнхий боловсролын сургуулийн нийт багш, суралцагчид, мэргэжлийн боловсролын сургуулийн ерөнхий эрдмийн хичээл заадаг багш болон суралцагчид;

 

 1. Улсын математикийн олимпиадын үе шат, явагдах хугацаа, ангилал

Улсын математикийн олимпиад нь 3 даваатай байх ба даваа бүрийн явагдах хугацаа ба ангилал нь:

 1. Нэгийн даваа Улс даяр онлайнаар нөхөх тестээр 6, 7-8, 9-10, 11-12 ангиллаар зохион байгуулна.

 2. Хоёрын даваа Хоёрын даваа дотроо 2 шаттай байна

  I шат Аймаг, дүүргийн олимпиад:

  2023 оны 03 дугаар сарын 11, 12-ны өдөр 6, 7-8, 9-10, 11-12, бага ангийн багш, дунд ангийн багш ангиллаар зохион байгуулагдана.

  2023 оны 03 дугаар сарын 18, 19-ны өдөр 6, 7-8, 9-10, 11-12, бага ангийн багш, дунд ангийн багш ангиллаар зохион байгуулагдана.

 3. II шат Нийслэл, бүсийн олимпиад:

  2023 оны 03 дугаар сарын 18, 19-ны өдөр 7-8, 9-10, 11-12, бага ангийн багш, дунд ангийн багш ангиллаар зохион байгуулагдана.

  2023 оны 03 дугаар сарын 25, 26-ны өдөр 7-8, 9-10, 11-12, бага ангийн багш, дунд ангийн багш ангиллаар зохион байгуулагдана.

 4. Гурвын даваа Улсын олимпиад:

  2023 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрөөс 05 дугаар сарын 02-ны өдөр 9-10, 11-12, дунд ангийн багш ангиллаар.

  4-р сарын 28 бүртгэл

  4-р сарын 29, 30 бодолт

  5-р сарын 1-нд бодлого хамгаалалт

  5-р сарын 2-нд дүнгийн хурал

 1. Олимпиадын зохион байгуулалт

  1. Улсын математикийн олимпиадын зохион байгуулалт

   • Нэгийн давааг сургуулийн комисс зохион байгуулах бөгөөд сэдвийг ММОХ боловсруулна. Улс даяр нэг өдөр зохион байгуулна. Энэ жилийн хувьд I давааг аймгуудад албан ёсоор зохион байгуулаагүй тул ММОХ-оос зохион байгуулсан I даваанд оролцоогүй сургуулиуд өөрсдөө сургуулийнхаа олимпиадаа зохион байгуулж дараагийн даваанд оролцох сурагчдаа шалгаруулж болно.

   • Хоёрын давааг аймагт аймгийн БШУГ, нийслэлд Нийслэлийн боловсролын газрын даргын тушаалаар томилогдох комисс зохион байгуулна. Сэдвийг ММОХ боловсруулж аймаг, нийслэлийн БШУГ-т олимпиад эхлэхээс 1 цагийн өмнө хүргүүлнэ. ММОХ-д аймаг дүүргүүдийн мэргэжилтнүүдийн дотоод бүртгэл бий. Уг бүртгэлийг ойрын хугацаанд дахин баталгаажуулахаар төлөвлөж байна. Хэрвээ ойрын өдрүүдэд холбогдохгүй бол baysa.edu@gmail.com хаягаар холбогдож сэдэв хүлээн авах хүнээ бүртгүүлээрэй.

   • Гурвын давааны олимпиадыг ММОХороо хариуцаж зохион байгуулна.

  2. Улсын математикийн олимпиадын оролцогчид

   • Улсын математикийн олимпиадын I даваа нээлттэй бөгөөд хүссэн сурагч оролцоно. Сурагчдын хувьд анги дэвшиж оролцохыг зөвшөөрөх ба сурагчид нэг хичээлийн жилд зөвхөн нэг л ангилалд оролцоно.

   • Улсын математикийн олимпиадын хоёрдугаар давааны I шатанд I даваанд оролцож нэг буюу түүнээс дээш оноо авсан, тухайн аймгийн жагсаалтад эхний 20 эсвэл дүүргийн жагсаалтын эхний 50 байрт шалгарсан сурагч сургууль харгалзахгүйгээр оролцоно. 20 болон 50 дугаар байрт оноо тэнцсэн тохиолдолд түүнтэй хамгийн ойр байхаар оноог тасална. Ойр байхаар таслах боломжгүй бол сурагчдад ашигтай байхаар тасална. Дүүргийн олимпиадад сургууль бүрээс 3 хүртэл тооны сурагч, гүнзгийрүүлсэн сургалттай сургуулиас 5 хүртэл тооны сурагчийг нэмэлтээр оролцуулна. Аймгийн олимпиадад сургууль бүрээс 2 хүртэл тооны сурагч, гүнзгийрүүлсэн сургалттай сургуулиас 3 хүртэл тооны сурагчийг нэмэлтээр оролцуулна. Оноо тэнцсэн тохиолдолд сургууль дотооддоо нэмэлт шалгаруулалт зохион байгуулна. Энэ жилийн хувьд ММОХ-оос зохион байгуулсан I даваанд оролцоогүй аймгууд сургууль тус бүрээс II даваанд оролцох сурагчдын тоог тухайн аймгаас бүс болон улсын математикийн олимпиадын III даваанд оролцох сурагчдын квотыг харгалзан тогтооно. Мөн өмнөх жилүүдэд бүс, улсын олимпиадад амжилттай оролцож байсан сургуулиудад квотыг нэмж олгож болно. 

   • Улсын математикийн олимпиадын хоёрдугаар давааны II шатанд аймгийн олимпиадын жагсаалтад эхний 10 эсвэл дүүргийн жагсаалтын эхний 20 байрт шалгарсан сурагч оролцоно. Аймгаасаа II шатны эрх авсан сурагчид УБ хотын олимпиадад ирж оролцож болно. Энэ тохиолдолд УБ хотын сурагчидтай өрсөлдөж III давааны эрх авна. Оролцогчдын зардлын талаар санхүүжилт хэсгээс тодруулна уу!

   • Улсын математикийн олимпиадын гуравдугаар даваанд

    Аймаг, дүүрэг бүрээс 9-10 ангид 2, 11-12 ангид 2, дунд ангийн багш 2

оролцоно.

 1. Улсын математикийн олимпиадын санхүүжилт:

  1. Улсын математикийн олимпиадыг зохион байгуулах зардлыг улсын төсөв, хандив, тусламж, хуулиар хориглоогүй бусад эх үүсвэрээс санхүүжүүлнэ.

  2. Улсын математикийн олимпиадын гурвын давааг зохион байгуулах зардал нь

   • Оролцогч багш, суралцагчдын байр, хоол, унаа,

   • Улсын математикийн олимпиадын дэд хорооны үйл ажиллагааны зардал

   • Шагнал, урамшуулалд зориулагдах зардлыг Боловсролын ерөнхий газрын холбогдох зардлаас санхүүжүүлнэ.

   • БЕГ-аас бусад судлагдахуунуудын жишгээр 2 багш 2 сурагчийн УМО-ын III даваанд оролцох зардлыг санхүүжүүлэх тул аймаг тус бүрд олгох 6 квотын 2 нь хувиараа эсвэл бусад эх үүсвэрээс санхүүжнэ. Мөн бүсийн математикийн олимпиадад зориулж БЕГ-аас тусгайлан зардал төсөвлөөгүй тул бүсийн математикийн олимпиадад оролцогчид хувиараа зардлаа хариуцана.

 2. Тайлан, мэдээ ирүүлэх

  1. Улсын математикийн олимпиадын хоёр, гурвын давааг зохион байгуулах

дэд хороо олимпиад зохион байгуулснаас хойш ажлын 10 өдөрт багтаан тайлан, мэдээг Боловсролын ерөнхий газрын Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үнэлгээний хөгжлийн газарт албан бичгээр ирүүлнэ.

Нийтэлсэн: 2023-03-02, Сүүлийн засвар: 2023-03-02