Бүртгүүлэх Нэвтрэх

I давааны бүртгэл (шинэ)

Олимпиадын удирдамжийг эндээс уншина уу!

Бүртгэл болон олимпиадын зохион байгуулалттай холбоотойгоор 12-р сарын 15, 16 өдрүүдэд онлайн хурал зарлаж байна.

12-р сарын 15-нд 20:00-21:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTkyYjE5ZWQtYTIxZC00MTQzLTk5ZjMtYzYyZDg4MTIxNTU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229fc13a43-2d3c-4727-916f-6db7ed337b9f%22%2c%22Oid%22%3a%2204f14c59-8a1d-445a-ab1c-6a1e3aed3963%22%7d

12-р сарын 16-нд 20:00-21:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDVjNmQ1OTMtYmUwZS00NmIwLThhZTgtZjllOGM0OGUyMGU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229fc13a43-2d3c-4727-916f-6db7ed337b9f%22%2c%22Oid%22%3a%2204f14c59-8a1d-445a-ab1c-6a1e3aed3963%22%7d

Бүртгэл амжилттай болсон эсэхийг дор байгаа линкээр орж шалгана.

I даваанд бүртгүүлсэн сурагчид:

C (5-6), D (7-8), E (9-10), F (11-12)

Материал хүлээж авах багш нар:

Багш нар

Материал авах багш нар өөрсдийн имэйл хаяг багш нарын имэйл хаяг дунд байгаа эсэхийг шалгана. Бид комиссын тушаал байгаа эсэхийг нягтлаад бүртгэлийг баталгаажуулна. Хамгийн гол нь багш бүртгүүлсэн байх шаардлагатай!!! Сурагчдаа дараа нь олимпиадаас өмнө нэмж бүртгүүлж болно. Багш www.mmo.mn-д заавал бүртгүүлсэн байна. Бүртгүүлэх болон бусад заавар https://www.mmo.mn/post/?id=142 -д бий.

Бүртгэлтэй холбоотой маш олон тооны имэйл ирж байгаа тул манай бүртгэл болсон уу гэх мэтийн асуулт асуулгүйгээр линкүүдээ шалгаж үзнэ үү. Бүртгэлд нэгэнт нэмэгдсэн тохиолдолд материал дутуу байгаа эсэхийг нягтлаад дутуу бол холбогдож тодруулсны дараа л хасах тул материал тань болсон эсэх дээр санаа зовох шаардлагагүй.

I давааны бүртгэлийг 12-р сарын 15-ны 15:00 цаг хүртэл сунгалаа. Сургуулиуд мэдүүлгээ

 

бүртгэлийн хуудсаар

(заавал бүртгэлтэй хэрэглэгч байх, бүртгүүлэх заавар эндээс харж болно.)

дамжуулан гаргахаар боллоо.

Бүртгэлд 502 алдаа гарсан тохиолдолд дараах зүйлсийг хийнэ:

1. Бүртгэлийн файл шинээр татаж хуучин файлаас сурагчдын мэдээллийг хуулна.

2. Хэрвээ олон тооны сурагч шинээр бүртгүүлж байгаа бол сурагчдаа ангилал тус бүрээр нь шинэ файл үүсгэж бүртгүүлнэ. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн С ангиллын сурагчид, зөвхөн D ангиллын сурагчид гэх мэтээр хувааж бүртгүүлнэ.

3. 502-оос бусад алдаа гарсан тохиолдолд зааврын дагуу харгалзах мөрийг засна. Утасны дугаар мэдэхгүй тохиолдолд 1111111 гэх мэт зохиомол утга оруулж болно.

Бүртгэлээ дуусгаад mmo60official@gmail.com руу сургуулийн олимпиадын комисс томилсон тушаалаа явуулж материал хүлээж авах багшаа баталгаажуулна.

Бүртгэл хариуцсан тусгайлсан хүн ажиллуулах боломжгүй байгаа тул та бүхэн бүртгэлийн файлд гарсан алдааг аль болох өөрсдөө засаад бүртгүүлээрэй.

Нийтэлсэн: 2023-12-14, Сүүлийн засвар: 2023-12-11