Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-60, II ба III давааны удирдамж

Батлав. ММОХ-ны дарга                                  Б. Батбаясгалан

 

2023 оны 1 дүгээр сарын 8-ний өдөр

 

МОНГОЛЫН МАТЕМАТИКИЙН 60-Р ОЛИМПИАДЫН

II БА III ДАВААНЫ УДИРДАМЖ

 

Энэхүү удирдамжаар Монголын математикийн 60-р олимпиадыг зохион байгуулах ангилал, шатлал, олимпиадад оролцох эрх олгох, байр эзлүүлэх аргачлалыг зохицуулна.

Олимпиад зохион байгуулахтай холбоотой нэмэлт тодруулгыг www.mmo.mn хуудаст байршуулах ба тодруулга нь энэхүү удирдамжийн нэгэн адил хүчинтэй байна.

Тодруулга нь энэхүү удирдамжийг тодруулах зорилготой бөгөөд удирдамжтай зөрчилдсөн тохиолдолд удирдамжид бичигдсэн заалтыг баримтална.

НЭГ. АНГИЛАЛ

 1. Олимпиадад төрийн өмчийн болон төрийн өмчийн бус сургуулийн сурагч, үндсэн багш, ажилтан оролцох ба C, D, E, F, S, T гэсэн зургаан ангилалд уралдана.
 2. C ангилалд 5, 6-р ангийн түвшний бодлого тавигдана. Энэ ангилалд 6 болон түүнээс доош ангийн сурагчид оролцож болно, харин 7 болон түүнээс дээш ангийн сурагчид оролцож болохгүй.
 3. D ангилалд 7, 8-р ангийн түвшний бодлого тавигдана. Энэ ангилалд 8 болон түүнээс доош ангийн сурагчид оролцож болно, харин 9 болон түүнээс дээш ангийн сурагчид оролцож болохгүй.
 4. E ангилалд 9, 10-р ангийн түвшний бодлого тавигдана. Энэ ангилалд 10 болон түүнээс доош ангийн сурагчид оролцож болно, харин 11 болон түүнээс дээш ангийн сурагчид оролцож болохгүй.
 5. F ангилалд 11, 12-р ангийн түвшний бодлого тавигдана. Энэ ангилал бүх сурагчдад нээлттэй.
 6. S ангилалд бага ангийн багш нар оролцож болно.
 7. T ангилалд сургуулийн үндсэн багш нар оролцож болно. Мөн энэ ангилалд математикийн багш эсвэл математикч мэргэжилтэй сургуулийн үндсэн ажилтан оролцож болно.
 8. Сурагчид хичээлийн жилийн туршид зөвхөн нэг ангилалд уралдана.

ХОЁР. ШАТЛАЛ

 1. Улсын математикийн олимпиадыг
  1. I даваа,
  2. II давааны I шат,
  3. II давааны II шат,
  4. III даваа

 

      гэсэн дөрвөн шатлалтай зохион байгуулна.

 

 1. I давааг сургуулийн олимпиад гэж нэрлэнэ.
 2. Улаанбаатар хотод II давааны I шатыг дүүргийн олимпиад, II давааны II шатыг хотын олимпиад гэж нэрлэнэ.
 3. Хөдөө орон нутагт II давааны I шатыг аймгийн олимпиад, II давааны II шатыг бүсийн олимпиад гэж нэрлэнэ.
 4. III давааг улсын олимпиад гэж нэрлэнэ.
 5. Шатлал бүрд дараах ангиллууд зохион байгуулагдана.

I даваа

C

D

E

F

 

 

II давааны I шат

C

D

E

F

S

T

II давааны II шат

 

D

E

F

S

T

III даваа

 

 

E

F

 

T

 

 1. Даваа бүрээс дараагийн давааны тухайн ангилалдаа оролцох эрхээ авна. Дараагийн шатлалд ангилал солих боломжгүй.
 2. Тухайн даваанд 0 оноо авсан оролцогч дараагийн даваанд оролцох боломжгүй.
 3. I давааг тест хэлбэрээр зохион байгуулна. Бусад шатлалыг уламжлалт хэлбэрээр зохион байгуулна.

 

ГУРАВ. II ДАВААНЫ I ШАТ

 1. 2023-2024 оны хичээлийн жилд II давааны I шатыг 2024 оны 1 дугаар сарын 26-ны өдөр зохион байгуулна.
 2. Олимпиадын бодолт эхлэх хугацаа орон даяр Улаанбаатарын цагаар 09:00 10:00 байна.
 3. Олимпиадыг C, D, E, F, S, T гэсэн 6 ангиллаар нэг өдөр зохион байгуулна.
 4. Сурагчдын C, D ангилалын олимпиадыг аймаг, дүүрэгт зохион байгуулахгүй байж болно.
 5. E, F, S, T ангиллын олимпиадыг заавал зохион байгуулна.
 6. Ангилал тус бүрд 4 бодлого бодно.
 7. Олимпиадын ангилал тус бүрийн бодох хугацаа
  1. С ангилал 2 цаг,
  2. D ангилал 3 цаг,
  3. E, F, S, T ангилал 4 цаг 30 байна.
 8. II давааны I шатанд дараах болзлуудын ядаж нэгийг хангасан сурагч оролцоно:
  1. ММОХ-ооос 12-р сарын 18-нд зохион байгуулсан I даваанд оролцож 1 буюу түүнээс дээш оноо авсан, харъяа аймгийнхаа жагсаалтын эхний 30 байрт шалгарсан сурагчид аймгийн олимпиадад оролцоно. Оноо тэнцсэн тохиолдолд сурагчдын тоо 30-тай илүү ойр байхаар оноог тасална. 30-тай илүү ойр хоёр тоо гарвал их тоогоор тасална.
  2. ММОХ-ооос 12-р сарын 18-нд зохион байгуулсан I даваанд оролцож 1 буюу түүнээс дээш оноо авсан, харъяа дүүргийнхээ жагсаалтын эхний 50 байрт шалгарсан сурагчид дүүргийн олимпиадад оролцоно. Оноо тэнцсэн тохиолдолд сурагчдын тоо 50-тай илүү ойр байхаар оноог тасална. 50-тай ойр хоёр тоо гарвал их тоогоор тасална.
  3. I даваанд оролцсон, математикийн гүнзгийрүүлсэн сургалттай анги хичээллүүлдэг сургууль дээрх сурагчдаас гадна ангилал тус бүрд нэмэлтээр 5 хүртэлх тооны сурагчийг оролцуулж болно.
  4. I даваанд оролцсон, математикийн гүнзгийрүүлсэн сургалттай анги хичээллүүлдэггүй сургууль дээрх сурагчдаас гадна ангилал тус бүрд нэмэлтээр 3 хүртэлх тооны сурагч оролцуулж болно.
  5. Нэмэлтээр оролцуулах сурагчдыг сонгохдоо I даваанд 1 буюу түүнээс дээш оноо авсан сурагчдыг оноогоор нь ихээс нь бага руу эрэмбэлж их оноо авсан сурагчдыг сонгоно. Оноо тэнцсэн тохиолдолд сургууль дотооддоо нэмэлт сонгон шалгаруулалт зохион байгуулна.
  6. I даваанд оролцоогүй сургуулийн хувьд С, D, E, F ангилал тус бүрд 1 сурагчийг II давааны I шатанд оролцуулж болно.
  7. Багш нарын ангилалд нэг сургуулиас оролцох багш нарын тоонд хязгаар тогтоохгүй.
 9. II давааны I шатны удирдлага зохион байгуулалт дараах хэлбэртэй байна.
  1. Аймаг, дүүргийн олимпиадыг харъяа боловсролын хэлтэс мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангаж ажиллана.
  2. Аймаг, дүүргийн боловсролын хэлтэс олимпиад зохион байгуулах комиссыг томилно.
  3. Аймаг, дүүргийн олимпиадыг зохион байгуулах комисс материал засах багш нарын баг болон ахлагчаас бүрдэнэ.
  4. Олимпиад зохион байгуулах комиссын ахлагч нь www.mmo.mn-д зааврын дагуу урьдчилж бүртгүүлсэн байна.
  5. Олимпиадын бүртгэлийг зохион байгуулах комисс, олимпиад зохион байгуулах сургуультай хамтран зохион байгуулна.
  6. Олимпиадын сэдвийг олимпиад зохион байгуулах багийн ахлагчид олимпиад болох өдрийн 8:30-д цахим шуудангаар илгээнэ. Сэдэв хүлээн авснаас хойш тухайн өдрийн бодолт дуустал сэдвийг задруулахгүй байхыг зохион байгуулах комиссын ахлагч хариуцана.
  7. Олимпиадад биеэр ирж оролцох боломжгүй багш, сурагчид олимпиадад цахим хэлбэрээр оролцож болно.
  8. Цахим хэлбэрээр оролцох тохиолдолд оролцогчид олимпиадын комисст хандан хүсэлт гарган зөвшөөрөл авах ба олимпиадын комиссын тавьсан шаардлагыг бүрэн биелүүлнэ. Олимпиадын комисс цахимаар оролцох хүсэлтэд татгалзсан хариулт өгөх эрхтэй.
  9. Олимпиадын комисс цахимаар оролцох багш, сурагчдад тавих шаардлагаа урьдчилж танилцуулна.
  10. Материал засах багш нарын баг Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо (ММОХ)-ноос ирүүлсэн дүгнэх аргачлалын дагуу багш, сурагчдын материалыг дүгнэнэ.
  11. Дүгнэх аргачлалыг бодолт болсон өдрийн 15:00-д www.mmo.mn цахим хуудаст байршуулна. Дүгнэх аргачлалд нэмэлт өөрчлөлт орсон тохиолдолд www.mmo.mn-д мэдээлэх тул материал засах багийн ахлагч мэдээллийг тогтмол шалгана.
  12. Зохион байгуулагчид олимпиадад оролцогчдын дүнг заасан форматын дагуу ММОХ-нд 1-р сарын 27-ны дотор ирүүлэх ба олимпиадад амжилттай оролцож II давааны II шатанд шалгарсан багш, сурагчдын материалын хуулбарыг (зурган хэлбэрээр) нийтэд ил байршуулж (google drive, dropbox зэргийг ашиглан) веб холбоосыг нь ММОХ-нд ирүүлнэ.
  13. Шалгарсан багш, сурагчид дээрх веб холбоосоос өөрийн материалыг татан авч www.mmo.mn-д зааврын дагуу оруулж дүнгээ баталгаажуулна.
  14. Багш сурагчид материалаа зааврын дагуу системд оруулж баталгаажуулаагүй тохиолдолд дараагийн шатанд оролцох эрхийг аймаг, дүүргийн олимпиадын комиссын шийдвэрээр цуцална.
  15. Хэрвээ аль нэг аймаг, дүүрэг оролцогчдын материалыг ММОХ-оос ирүүлсэн дүгнэх аргачлалын дагуу дүгнээгүй болох нь тогтоогдвол тухайн аймаг, дүүргийн II давааны II шатанд оролцох мандатын тоог хэсэгчилэн эсвэл бүхлээр нь хасах хүртэл арга хэмжээ авна.
  16. Өмнөх заалтаас бусад аливаа маргаантай асуудлыг тухайн аймаг, дүүргийн комисс эцэслэн шийдвэрлэнэ.
 10. Оролцогчдыг ангилал тус бүрд нийлбэр оноогоор их оноотойгоос бага оноотой руу жагсаан, дараах байдлаар дараагийн шатлалд оролцох эрхийг олгоно. Оноо тэнцсэн тохиолдолд аль цөөнийг сонгоно.
  1. D, E, F ангилалд улсын жагсаалтын эхний 20 байрт шалгарсан сурагч II давааны II шатанд оролцох эрх шууд авна.
  2. D, E, F ангилалд улсын жагсаалтын эхний 20 байрт шалгараагүй сурагчдын дунд аймаг, дүүрэг бүрээр жагсаалтыг гаргаж аймгийн жагсаалтын эхний 10 байрт шалгарсан, дүүргийн жагсаалтын эхний 20 байрт шалгарсан сурагчдад II давааны II шатанд оролцох эрх олгоно.
  3. S, T ангилалд улсын жагсаалтын эхний 10 байрт шалгарсан багш II давааны II шатанд оролцох эрх шууд авна.
  4. S, T ангилалд улсын жагсаалтын эхний 10 байрт шалгараагүй багш нарын дунд аймаг, дүүргүүдийн жагсаалтыг гаргаж аймгийн жагсаалтын эхний 5 байрт шалгарсан, дүүргийн жагсаалтын эхний 10 байрт шалгарсан багш нарт II давааны II шатанд оролцох эрх олгоно.
  5. E, F, T ангилалд аймаг, дүүрэг бүрээс эхний 2 байрт шалгарсан нийт 6 багш, сурагч III даваанд оролцох эрх авна. Оноо тэнцсэн тохиолдолд аймаг, дүүргийн олимпиадыг зохион байгуулах комисс шийдвэрлэнэ.
 11. Олимпиад зохион байгуулах сургууль болон хариуцах хүний жагсаалтыг олимпиад зохион байгуулагдахаас 7-оос доошгүй хоногийн өмнө www.mmo.mn-д байршуулна.
 12. Зохион байгуулах комиссын ахлагч нарыг 1-р сарын 15-наас 22-ны өдрүүдэд www.mmo.mn цахим хуудсаар дамжуулан бүртгэнэ. Бүртгэлийн зааврыг www.mmo.mn-д байршуулна.
 13. Олимпиадын бэлтгэл зохион байгуулалтын талаар онлайн хурлыг 1-р сарын 22-ны даваа гарагийн 16 цагт зохион байгуулна. Хурлын линкийг 22-ны 12 цагт www.mmo.mn-д байршуулна.
 14. Олимпиадын II давааны I шатыг зохион байгуулахтай холбоотой аливаа асуулт, санал, хүсэлтийг mmo60official@gmail.com хаягаар авна.

 

ДӨРӨВ. II ДАВААНЫ II ШАТ

 1. II давааны II шатны олимпиадыг 2024 оны 2-р сарын 24, 25-ны өдрүүдэд зохион байгуулна.
 2. II давааны II шатны олимпиадыг D, E, F, S, T ангиллуудаар зохион байгуулна.
 3. Энэ шатлалд II давааны I шатнаас эрх авсан багш, сурагчид оролцоно.
 4. Аймгаас E, F ангилалд II давааны I шатанд эрх авсан сурагч энэ шатлалд Улаанбаатар хотын олимпиадад оролцож болно. Энэ тохиолдолд хотоос оролцогчидтой ижил шалгуураар III даваанд оролцох эрх авна.
 5. II давааны I шатнаас III даваанд оролцох эрх аваагүй оролцогчдыг ангилал тус бүрд нийт оноогоор их оноотойгоос бага оноотой руу жагсаасан жагсаалтаар III давааны эрх олгоно.
 6. III даваанд оролцох нэмэлт эрхийг дараах байдлаар олгоно. Оноо тэнцсэн тохиолдолд аль цөөнийг сонгоно.
  1. УБ хотын E, F ангилал тус бүрд дээрх жагсаалтын эхний 20 байрт жагссан сурагч, T ангилалд эхний 6 байрт жагссан багш III даваанд оролцох эрх авна.
  2. Бүсийн E, F ангилал тус бүрд дээрх жагсаалтын эхний 2 байрт жагссан сурагч, Т ангиллын эхний 1 байрт жагссан багш III даваанд оролцох эрх авна.
 7. Ангилал бүрд УБ хот, бүсдээ хамгийн өндөр оноо авсан оролцогч УБ хот, бүсийн аварга болно. Оноо тэнцсэн тохиолдолд УБ хот, бүсийн олимпиадыг зохион байгуулах хороо шийдвэрлэнэ.
 8. Олимпиад зохион байгуулах аймаг, сургуулийг www.mmo.mn сайтаар мэдээлнэ.

 

ТАВ. III ДАВАА

 1. Олимпиадын III давааг 2024 оны 4-р сарын 1-нээс 8-ны өдрүүдэд Өмнөговь аймгийн Даланзадгад хотод зохион байгуулна.
 2. III даваа буюу улсын олимпиад E, F, T ангиллуудаар зохион байгуулагдана.
 3. Энэ шатлалд II давааны I шат, II давааны II шатнаас эрх авсан багш, сурагчид оролцоно.
 4. III давааг зохион байгуулагчийн зүгээс хүсэлт гаргавал 6 хүртэлх хүнтэй нэг баг нэмэлтээр оролцуулж болно. (Энэ заалтыг зөвхөн 2023, 2024 онуудад ашиглаад цаашид ашиглахгүй байхаар тогтсон болохыг анхаарна уу.)
 5. E, F ангилалд медалийг дараах байдлаар олгоно.
 6. Оролцогчдын амжилтыг 6 бодлогын нийлбэр оноогоор тооцно. (Өндөр оноотой бол өндөр амжилттай, тэнцүү оноотой бол тэнцүү амжилттай байна)
 7. Алтан медалийн тоо 1-ээс цөөнгүй 2-оос олонгүй байхаар хамгийн цөөн алтан медаль өгнө.
 8. Алт, мөнгөн медалийн тоо нийлээд 5-аас цөөнгүй 8-аас олонгүй байхаар хамгийн цөөн мөнгөн медаль өгнө.
 9. Алт, мөнгө, хүрэл медалийн тоо нийлээд 14-өөс цөөнгүй 18-аас олонгүй байхаар хамгийн цөөн хүрэл медаль өгнө.
 10. Дээрх нөхцөлүүдийг бүгдийг хангахаар медаль өгөх боломжгүй бол медалийн хуваарилалтыг ММОХ шийднэ.
 11. Т ангилалд 1 алт, 1 мөнгө, 1 хүрэл медаль олгох ба ингэж олгох боломжгүй бол медалийн хуваарилалтыг ММОХ шийднэ.

Нийтэлсэн: 2024-01-16, Сүүлийн засвар: 2024-01-16