Бүртгүүлэх Нэвтрэх

Бүсийн математикийн олимпиадад онлайн оролцох удирдамж

Бүсийн олимпиадын хяналтын камер ажиллаж байна.

 

Microsoft Teams

 

Бодолт бичих цаас

Цаг агаарын хүнд нөхцөлд байгаа, биеэр оролцох боломжгүй оролцогчид II давааны II шатанд онлайнаар оролцох, онлайнаар зохион байгуулахад энэхүү удирдамжийг баримтлана.

 1. Онлайнаар оролцогч

  1. Бүсийн математикийн олимпиадад онлайнаар оролцогч нь II давааны I шатнаас II давааны II шатанд оролцох эрх авсан байна.

  2. Тухайн аймагт онлайнаар зохион байгуулах хүсэлтээ аймгийн боловсролын газрын математик хариуцсан мэргэжилтэн ММОХ-нд гаргана.

  3. Тухайн аймагт онлайнаар оролцох сурагчдын нэрсийг аймгийн боловсролын газрын математик хариуцсан мэргэжилтэн нэгтгэн гаргаж ММОХ-нд илгээнэ.

 2. Онлайнаар олимпиад явуулах байр, хяналт

  1. Онлайн олимпиад явуулах байр.

   1. Тухайн аймгаас онлайнаар оролцох нийт оролцогчид шалгалтын нэг байранд шалгалтыг өгнө.

   2. Шалгалтын камерын хяналтад байна.

   3. Тухайн шалгалтын байранд ирж шалгалтыг өгөх боломжгүй оролцогч байвал аймгийн математик хариуцсан мэргэжилтнээр дамжуулан ММОХ-нд хүсэлт гаргана.

  2. Камерын хяналт.

   1. Заал бүрд суурин 3 камер, хөдөлгөөнд нэг камер байна.

   2. Суурин 3 камерыг шалгуулагчдын урдаас, шалгуулагчдын араас, танхимд орж гарах хаалга руу чиглүүлэн байрлуулна.

   3. Шалгалтын явцад шалгуулагчид хүндэтгэх шалтгаангүй гадгаш гарахыг хориглоно.

   4. Шалгалтын явцад шалгуулагчид зайлшгүй гарах тохиолдолд хөдөлгөөнт камертай хянагч багшийн ханалтанд ганц ганцаар гарна.

  3. Хянагч багш

   1. Шалгалтын байранд 3-аас доошгүй хянагч багш байна.

   2. Шалгалтын явцад шалгуулагчид зайшалгүй гарах тохиолдолд хянагч багш хөдөлгөөнт камертай дагаж гарна.

 3. Материалыг сканердах.

  1. Бүх оролцогчдын материалыг камерын хяналт доор сканердана.

  2. Оролцогчид өөрсдийн бодолтын материалын зургийг авч mmo.mn вебед өөрийн эрхээрээ нэвтрэн байршуулна.

  3. Хүүхэд оруулах боломжгүй тохиолдолд аймгийн мэргэжилтэн сканнердан байршуулна.

  4. Сканердсан материалыг хүүхэд тус бүрийн нэрээр нэрлэгдсэн фолдерт өдөр бүрийн бодолтоор 1 файл үүсгэн байрлуулна.

  5. Оролцогчийн материалыг аймгийн Боловсролын газрын мэргэжилтэн авч хадгална.

 4. Засах, дүн гаргах

  1. Онлайн оролцсон сурагчдын материалыг тухайн бүсийн олимпиадыг засах комисс засна.

  2. Тухайн бүсийн комисс засах боломжгүй бол нэмэлт төлбөртэйгөөр засалтын комиссоор засуулж болно.

  3. Оролцогч бүрийн оноог тухайн бүсийн засалтын комисст илгээх бөгөөд нэгдсэн дүнг засалтын комисс гаргана.

Нийтэлсэн: 2024-02-23, Сүүлийн засвар: 2024-02-20