Бүртгүүлэх Нэвтрэх

Нэр Ангилал Дүн
1 IMO-63, mock 4 Ахлах (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
2 IMO-63, mock 3 Ахлах (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
3 IMO-63, mock 2 Ахлах (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
4 IMO-63, mock 1 Ахлах (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
5 IMO-63, сорилго 2, II өдөр Ахлах (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
6 IMO-63, сорилго 2, I өдөр Ахлах (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
7 IMO-63, сорилго 1, II өдөр Ахлах (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
8 IMO-63, сорилго 1, I өдөр Ахлах (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
9 ММО-58, Улс, Багшийн ангилал Бусад   Дүнгийн жагсаалт
10 ММО-58, Улс, Ахлах ангилал Ахлах (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
11 ММО-58, Улс, Дунд ангилал Дунд 2 (9-10)   Дүнгийн жагсаалт
12 ММО-58, Багш, II даваа, II өдөр Бусад   Дүнгийн жагсаалт
13 ММО-58, Ахлах, II даваа, II өдөр Ахлах (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
14 ММО-58, Дунд 2, II даваа, II өдөр Дунд 2 (9-10)   Дүнгийн жагсаалт
15 ММО-58, Багш, II даваа, I өдөр Бусад   Дүнгийн жагсаалт
16 ММО-58, Ахлах, II даваа, I өдөр Ахлах (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
17 ММО-58, Дунд 2, II даваа, I өдөр Дунд 2 (9-10)   Дүнгийн жагсаалт
18 ММО-58, Дунд 1, II даваа Дунд 1 (6-8)   Дүнгийн жагсаалт
19 IMO I шатны II сорил, II өдөр Ахлах (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
20 IMO I шатны II сорил, I өдөр Ахлах (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
21 IMO I шатны I сорил, II өдөр Ахлах (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
22 IMO I шатны I сорил, I өдөр Ахлах (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
23 ММО-58, Багш, Бүс дүүрэг Бусад   Дүнгийн жагсаалт
24 ММО-58, Ахлах, Бүс дүүрэг Ахлах (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
25 ММО-58, Дунд 2, Бүс дүүрэг Дунд 2 (9-10)   Дүнгийн жагсаалт
26 ММО-58, Дунд 1, Бүс дүүрэг Дунд 1 (6-8)   Дүнгийн жагсаалт
27 ММО-58, Бага 2, Бүс дүүрэг Бага 2 (3-5)   Дүнгийн жагсаалт
28 ММО-58, Бага 1, Бүс дүүрэг Бага 1 (1-2)   Дүнгийн жагсаалт
29 EGMO сонгон шалгаруулалт №2, II өдөр Ахлах (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
30 EGMO сонгон шалгаруулалт №2, I өдөр Ахлах (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
31 EGMO сонгон шалгаруулалт №1, II өдөр Ахлах (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
32 EGMO сонгон шалгаруулалт №1, I өдөр Ахлах (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
33 Ираны геометрийн олимпиад, Ахлах ангилал Ахлах (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
34 Ираны геометрийн олимпиад, Дунд ангилал Дунд 2 (9-10)   Дүнгийн жагсаалт
35 Ираны геометрийн олимпиад, Анхан шат ангилал Дунд 1 (6-8)   Дүнгийн жагсаалт
36 2021-2022 оны 1-р шат, Бага 1 ангилал Бага 1 (1-2)   Дүнгийн жагсаалт
37 2021-2022 оны 1-р шат, Бага 2 ангилал Бага 2 (3-5)   Дүнгийн жагсаалт
38 2021-2022 оны 1-р шат, Дунд 1 ангилал, II өдөр Дунд 1 (6-8)   Дүнгийн жагсаалт
39 2021-2022 оны 1-р шат, Дунд 1 ангилал, I өдөр Дунд 1 (6-8)   Дүнгийн жагсаалт
40 2021-2022 оны 1-р шат, Дунд 2 ангилал, II өдөр Дунд 2 (9-10)   Дүнгийн жагсаалт
41 2021-2022 оны 1-р шат, Дунд 2 ангилал, I өдөр Дунд 2 (9-10)   Дүнгийн жагсаалт
42 2021-2022 оны 1-р шат, Ахлах ангилал, II өдөр Ахлах (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
43 2021-2022 оны 1-р шат, Ахлах ангилал, I өдөр Ахлах (11-12)   Дүнгийн жагсаалт