Бүртгүүлэх Нэвтрэх

Нэр Ангилал Дүн
1 2021-2022 оны 1-р шат, Ахлах ангилал, I өдөр F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
2 2021-2022 оны 1-р шат, Ахлах ангилал, II өдөр F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
3 2021-2022 оны 1-р шат, Бага 1 ангилал B (3-4)   Дүнгийн жагсаалт
4 2021-2022 оны 1-р шат, Бага 2 ангилал C (5-6)   Дүнгийн жагсаалт
5 2021-2022 оны 1-р шат, Дунд 1 ангилал, I өдөр D (7-8)   Дүнгийн жагсаалт
6 2021-2022 оны 1-р шат, Дунд 1 ангилал, II өдөр D (7-8)   Дүнгийн жагсаалт
7 2021-2022 оны 1-р шат, Дунд 2 ангилал, I өдөр E (9-10)   Дүнгийн жагсаалт
8 2021-2022 оны 1-р шат, Дунд 2 ангилал, II өдөр E (9-10)   Дүнгийн жагсаалт
9 EGMO сонгон шалгаруулалт №1 F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
10 EGMO сонгон шалгаруулалт №2 F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
11 IMO I шатны I сорил, I өдөр F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
12 IMO I шатны I сорил, II өдөр F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
13 IMO I шатны II сорил, I өдөр F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
14 IMO I шатны II сорил, II өдөр F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
15 IMO-63, сорилго 1, I өдөр F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
16 IMO-63, сорилго 1, II өдөр F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
17 IMO-63, сорилго 2, I өдөр F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
18 IMO-63, сорилго 2, II өдөр F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
19 Ираны геометрийн олимпиад, Анхан шат ангилал D (7-8)   Дүнгийн жагсаалт
20 Ираны геометрийн олимпиад, Ахлах ангилал F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
21 Ираны геометрийн олимпиад, Дунд ангилал E (9-10)   Дүнгийн жагсаалт
22 ММО-58, Ахлах, II даваа, I өдөр F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
23 ММО-58, Ахлах, II даваа, II өдөр F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
24 ММО-58, Ахлах, Бүс дүүрэг F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
25 ММО-58, Бага 1, Бүс дүүрэг B (3-4)   Дүнгийн жагсаалт
26 ММО-58, Бага 2, Бүс дүүрэг C (5-6)   Дүнгийн жагсаалт
27 ММО-58, Багш, II даваа, I өдөр T (ДБ)   Дүнгийн жагсаалт
28 ММО-58, Багш, II даваа, II өдөр T (ДБ)   Дүнгийн жагсаалт
29 ММО-58, Багш, Бүс дүүрэг T (ДБ)   Дүнгийн жагсаалт
30 ММО-58, Дунд 1, II даваа D (7-8)   Дүнгийн жагсаалт
31 ММО-58, Дунд 1, Бүс дүүрэг D (7-8)   Дүнгийн жагсаалт
32 ММО-58, Дунд 2, II даваа, I өдөр E (9-10)   Дүнгийн жагсаалт
33 ММО-58, Дунд 2, II даваа, II өдөр E (9-10)   Дүнгийн жагсаалт
34 ММО-58, Дунд 2, Бүс дүүрэг E (9-10)   Дүнгийн жагсаалт
35 ММО-58, Улс, Ахлах ангилал F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
36 ММО-58, Улс, Багшийн ангилал T (ДБ)   Дүнгийн жагсаалт
37 ММО-58, Улс, Дунд ангилал E (9-10)   Дүнгийн жагсаалт