Бүртгүүлэх Нэвтрэх

Нэр Ангилал Дүн
1 EGMO-2023 сонгон шалгаруулалт №1 F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
2 EGMO-2023 сонгон шалгаруулалт №2 F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
3 EGMO-д оролцох Монгол Улсын багийг дэмжих олимпиад B (3-4)   Дүнгийн жагсаалт
4 EGMO-д оролцох Монгол Улсын багийг дэмжих олимпиад C (5-6)   Дүнгийн жагсаалт
5 EGMO-д оролцох Монгол Улсын багийг дэмжих олимпиад D (7-8)   Дүнгийн жагсаалт
6 EGMO-д оролцох Монгол Улсын багийг дэмжих олимпиад E (9-10)   Дүнгийн жагсаалт
7 EGMO-д оролцох Монгол Улсын багийг дэмжих олимпиад F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
8 IMO-64 сорилго №1 F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
9 IMO-64 сорилго №2 F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
10 IMO mock 1 F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
11 IMO mock 2 F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
12 IMO mock 3 F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
13 ММО-59, III даваа E (9-10)   Дүнгийн жагсаалт
14 ММО-59, III даваа F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
15 ММО-59, III даваа T (ДБ)   Дүнгийн жагсаалт
16 ММО-59, II даваа II шат D (7-8)   Дүнгийн жагсаалт
17 ММО-59, II даваа II шат E (9-10)   Дүнгийн жагсаалт
18 ММО-59, II даваа II шат F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
19 ММО-59, II даваа II шат S (ББ)   Дүнгийн жагсаалт
20 ММО-59, II даваа II шат T (ДБ)   Дүнгийн жагсаалт
21 ММО-59, II даваа I шат C (5-6)   Дүнгийн жагсаалт
22 ММО-59, II даваа I шат D (7-8)   Дүнгийн жагсаалт
23 ММО-59, II даваа I шат E (9-10)   Дүнгийн жагсаалт
24 ММО-59, II даваа I шат F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
25 ММО-59, II даваа I шат S (ББ)   Дүнгийн жагсаалт
26 ММО-59, II даваа I шат T (ДБ)   Дүнгийн жагсаалт
27 ММО-59, I даваа C (5-6)   Дүнгийн жагсаалт
28 ММО-59, I даваа D (7-8)   Дүнгийн жагсаалт
29 ММО-59, I даваа E (9-10)   Дүнгийн жагсаалт
30 ММО-59, I даваа F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт