Бүртгүүлэх Нэвтрэх

Нэр Ангилал Бодлогууд
1 ММО-58, Багш, Бүс дүүрэг Бусад   Бодлогууд үзэх
2 ММО-58, Багш, II даваа, I өдөр Бусад   Бодлогууд үзэх
3 ММО-58, Багш, II даваа, II өдөр Бусад   Бодлогууд үзэх
4 ММО-58, Улс, Багшийн ангилал Бусад   Бодлогууд үзэх
5 2021-2022 оны 1-р шат, Ахлах ангилал, I өдөр Ахлах (11-12)   Бодлогууд үзэх
6 2021-2022 оны 1-р шат, Ахлах ангилал, II өдөр Ахлах (11-12)   Бодлогууд үзэх
7 Ираны геометрийн олимпиад, Ахлах ангилал Ахлах (11-12)   Бодлогууд үзэх
8 EGMO сонгон шалгаруулалт №1, I өдөр Ахлах (11-12)   Бодлогууд үзэх
9 EGMO сонгон шалгаруулалт №1, II өдөр Ахлах (11-12)   Бодлогууд үзэх
10 EGMO сонгон шалгаруулалт №2, I өдөр Ахлах (11-12)   Бодлогууд үзэх
11 EGMO сонгон шалгаруулалт №2, II өдөр Ахлах (11-12)   Бодлогууд үзэх
12 ММО-58, Ахлах, Бүс дүүрэг Ахлах (11-12)   Бодлогууд үзэх
13 IMO I шатны I сорил, I өдөр Ахлах (11-12)   Бодлогууд үзэх
14 IMO I шатны I сорил, II өдөр Ахлах (11-12)   Бодлогууд үзэх
15 IMO I шатны II сорил, I өдөр Ахлах (11-12)   Бодлогууд үзэх
16 IMO I шатны II сорил, II өдөр Ахлах (11-12)   Бодлогууд үзэх
17 ММО-58, Ахлах, II даваа, I өдөр Ахлах (11-12)   Бодлогууд үзэх
18 ММО-58, Ахлах, II даваа, II өдөр Ахлах (11-12)   Бодлогууд үзэх
19 ММО-58, Улс, Ахлах ангилал Ахлах (11-12)   Бодлогууд үзэх
20 IMO-63, сорилго 1, I өдөр Ахлах (11-12)   Бодлогууд үзэх
21 IMO-63, сорилго 1, II өдөр Ахлах (11-12)   Бодлогууд үзэх
22 IMO-63, сорилго 2, I өдөр Ахлах (11-12)   Бодлогууд үзэх
23 IMO-63, сорилго 2, II өдөр Ахлах (11-12)   Бодлогууд үзэх
24 IMO-63, mock 1 Ахлах (11-12)   Бодлогууд үзэх
25 IMO-63, mock 2 Ахлах (11-12)   Бодлогууд үзэх
26 IMO-63, mock 3 Ахлах (11-12)   Бодлогууд үзэх
27 IMO-63, mock 4 Ахлах (11-12)   Бодлогууд үзэх
28 2021-2022 оны 1-р шат, Дунд 2 ангилал, I өдөр Дунд 2 (9-10)   Бодлогууд үзэх
29 2021-2022 оны 1-р шат, Дунд 2 ангилал, II өдөр Дунд 2 (9-10)   Бодлогууд үзэх
30 Ираны геометрийн олимпиад, Дунд ангилал Дунд 2 (9-10)   Бодлогууд үзэх
31 ММО-58, Дунд 2, Бүс дүүрэг Дунд 2 (9-10)   Бодлогууд үзэх
32 ММО-58, Дунд 2, II даваа, I өдөр Дунд 2 (9-10)   Бодлогууд үзэх
33 ММО-58, Дунд 2, II даваа, II өдөр Дунд 2 (9-10)   Бодлогууд үзэх
34 ММО-58, Улс, Дунд ангилал Дунд 2 (9-10)   Бодлогууд үзэх
35 2021-2022 оны 1-р шат, Дунд 1 ангилал, I өдөр Дунд 1 (6-8)   Бодлогууд үзэх
36 2021-2022 оны 1-р шат, Дунд 1 ангилал, II өдөр Дунд 1 (6-8)   Бодлогууд үзэх
37 Ираны геометрийн олимпиад, Анхан шат ангилал Дунд 1 (6-8)   Бодлогууд үзэх
38 ММО-58, Дунд 1, Бүс дүүрэг Дунд 1 (6-8)   Бодлогууд үзэх
39 ММО-58, Дунд 1, II даваа Дунд 1 (6-8)   Бодлогууд үзэх
40 2021-2022 оны 1-р шат, Бага 2 ангилал Бага 2 (3-5)   Бодлогууд үзэх
41 ММО-58, Бага 2, Бүс дүүрэг Бага 2 (3-5)   Бодлогууд үзэх
42 2021-2022 оны 1-р шат, Бага 1 ангилал Бага 1 (1-2)   Бодлогууд үзэх
43 ММО-58, Бага 1, Бүс дүүрэг Бага 1 (1-2)   Бодлогууд үзэх